Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de applicatie www.mijnwoning.nl of daaraan gelieerde maar ook gekoppelde (web)applicaties zoals het gemeente dashboard, de consumenten ‘eigen woning portal’ aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Definities

 1. Gebruiker: de internetgebruiker die gebruik maakt van de diensten binnen www.mijnwoning.nl
 2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 3. Dienst: de dienstverlening welke door www.mijnwoning.nl wordt aangeboden door middel van (web)applicatie(s).
 4. Greenarteria B.V: de (commerciële) organisatie en eigenaar van mijnwoning.nl.
 5. Website: www.mijnwoning.nl

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen mijnwoning.nl en de gebruiker.
 2. mijnwoning.nl is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk per e-mail, of per (indien van toepassing) internetverklaring van mijnwoning.nl en de gebruiker zijn overeengekomen.
 4. mijnwoning.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de gebruiker en mijnwoning.nl, wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. mijnwoning.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Dienstverlening

 1. mijnwoning.nl biedt gebruikers op haar platform aan om in contact te kunnen komen met aanbieders van diensten of producten. mijnwoning.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker, aanbieder of dienst.
 2. mijnwoning.nl is een platform om gebruikers, gemeentes en andere belanghebbende middels een ketensamenwerking gegevens te laten delen en te gebruiken.
 3. mijnwoning.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 4. mijnwoning.nl heeft de inhoud van de website www.mijnwoning.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website is afkomstig van en beschikbaar in openbare datebases of zijn direct door gebruikers ingevoerd in de applicatie. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 5. mijnwoning.nl draagt voor de inhoud, aanbiedingen, contacten, contracten, diensten, leveringen, kwaliteiten, betrouwbaarheid en samenwerkingen welke voortkomen uit mijnwoning.nl geen enkele verantwoordelijkheid.

Onderhoud

 1. mijnwoning.nl is gerechtigd de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de applicatie www.mijnwoning.nl, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid en enig recht op schadevergoeding jegens mijnwoning.nl ontstaat.
 2. mijnwoning.nl zal tijdelijke uitval van de applicatie altijd melden en kenbaar maken via sociale media en/of op haar applicatie vermelden.

Gebruik van de applicatie en verstrekking van informatie

 1. De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens welke hij/zij in het kader van de applicatie verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij/zij de applicatie uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 2. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de applicatie en dat hij/zij zich ter zake van het verstrekken van data, woninggegevens of het verlenen van opdrachten, diensten, leveren van materialen, goederen of producten zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Door het aanbieden van gegevens op mijnwoning.nl geeft de gebruiker toestemming deze gegevens te gebruiken voor statische berekeningen en overheden, en garandeert de gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
 4. Door het aanbieden van gegevens op mijnwoning.nl en in de applicatie nogmaals bevestigen middels een button kan de gebruiker toestemming geven deze gegevens openbaar te publiceren, en garandeert de gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
 5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op mijnwoning.nl gepubliceerde gegevens. De gebruiker garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert de gebruiker dat de gebruiker met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat de gebruiker de belangen en naam van mijnwoning.nl niet zal schaden.
 6. mijnwoning.nl behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten en of zelfs te verwijderen.
 7. mijnwoning.nl behoudt zich het recht voor gebruikers te blokkeren.
 8. Iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam) aan gebruikers van de applicatie is niet toegestaan.
 9. Het gebruik of verzamelen van adres gegevens, woninggegevens voor ongevraagde en/of elke vorm van commerciële activiteiten door belanghebbende of gebruikers van de applicatie is niet toegestaan.
 10. Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.8 en 5.9 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 10.000,00 (tienduizend euro) per gebeurtenis en € 1.000,00 voor iedere dag dat het misbruik voortduurt, onverminderd het recht van mijnwoning.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Privacy

 1. mijnwoning.nl verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten.
 2. en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het Privacybeleid van mijnwoning.nl van toepassing.
 4. Gebruiker geeft door het gebruikmaken van de diensten van mijnwoning.nl toestemming tot het verstrekken van de aan deze dienst gerelateerde en benodigde persoonsgegevens.
 5. Gebruikers gaan ermee akkoord dat mijnwoning.nl alle gegevens kan gebruiken voor analyses, rapportages, benchmarks, beleidsmodules enz.

Account

 1. Om volledig gebruik te kunnen maken van mijnwoning.nl dient een gebruiker zich te registreren.
 2. Het gebruik van de applicatie door consumenten is gratis.
 3. mijnwoning.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een gebruiker en/of (het plaatsen van) een opdracht, aanbieding, bieding of andere informatie door de gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 4. Ten behoeve van de gebruiker en de door de gebruiker opgeslagen gegevens wordt een inlogcode en een wachtwoord aan de gebruiker verstrekt. De inlogcode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en de gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn inloggegevens en vrijwaart mijnwoning.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot mijnwoning.nl en alle data behoren toe aan mijnwoning.nl.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan mijnwoning.nl of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnwoning.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de applicatie op te vragen en te hergebruiken.
 3. De gebruiker garandeert dat de door hem op mijnwoning.nl geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De gebruiker vrijwaart mijnwoning.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie.

Uitsluiting

 1. mijnwoning.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de applicatie, door onder meer zijn gegevens en toegang te blokkeren en/of te verwijderen
  • wanneer de gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • de gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  • de gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Aansprakelijkheid & Overmacht

 1. mijnwoning.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die redelijkerwijs buiten de wil van mijnwoning.nl ligt, waaronder mede wordt verstaan een toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan mijnwoning.nl gebruik maakt.
 2. mijnwoning.nl is in het geheel niet aansprakelijk voor enige schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van mijnwoning.nl.
 3. De totale aansprakelijkheid van mijnwoning.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de applicatie.
 4. Iedere aansprakelijkheid van mijnwoning.nl is uitgesloten.
 5. mijnwoning.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de applicatie mijnwoning.nl
 6. mijnwoning.nl kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. mijnwoning.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Beveiliging en melding van inbreuk

 1. mijnwoning.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
 2. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op mijnwoning.nl onrechtmatig is kan de gebruiker dit aan mijnwoning.nl melden door middel van inzenden van een e-mail aan info@mijnwoning.nl

Bedragen en tarieven

 1. Alle door mijnwoning.nl vermelde bedragen luiden in Euros en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. mijnwoning.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven (indien van toepassing) aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de (periodiek) verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via separate berichtgeving aan de gebruikers.
 3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via separate berichtgeving aan de gebruiker.
 4. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn overeenkomst inzake het gebruik van mijnwoning.nl op te zeggen.

Duur en beëindiging

 1. Elke overeenkomst tussen mijnwoning.nl en de gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Beide partijen zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden te beëindigen.
 2. Indien de gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft mijnwoning.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
Inloggen / Registreren
Wachtwoord vergeten?
Bevestigen